- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- წვადი ნივთიერებების ტემპერატურა, რომლის დროსაც იგი გამოყოფს წვად ორთქლს და აირებს ისეთი სიჩქარით, რომ ცეცხლის წყაროსაგან მათი აალების შემდეგ წარმოიქმნება მდგრადი წვა.

×

- {ლათ .( absorbens(absorbentis) შთანთქმელი]-ნივთიერება, რომელსაც აბსორბციის უნარი აქვს.

×

- {ლათ .(absorbeo) შთავნთქავ]-აპარატი, რომლის საშუალებითაც ხდება აირების აბსორბცია.

×

- {ლათ .( absorptio) შთანთქმა] და აბსორბირება - შთანთქმა, შეწოვა, შესრუტვა.

×

- {ლათ.(agens(agentis) მოქმედი] - სამედიცინო თერმინოლოგიაში: მოქმედი მიზეზი, რომელიც იწვევს სხვადასხვა მოვლენას ბუნებაში, ადამიანის ორგანიზმში და სხვ; მაგ. ფიზიკური აგენტი. ქიმიური აგენტი. იხ. მაცივარი აგენტი.

×

- { agni ცეცხლი] - ინდურ მითოლოგიაში: ცეცხლის ღვთაება.

×

- {ლათ. aggregatus შეერთებული; მიერთებული] - რთული მანქანა, რომელიც შედგება ერთმანეთთან შეერთებული სხვადასხვა ტიპის რამოდენიმე მანქანისაგან(მაგ. ტრაქტორი და კომბაინი ან ტურბოგენერატორი).

×

- საშენი მასალა, იგი მიიღება ადვილად დნობადი თიხისაგან, რომელიც არეულია ქვიშასთან, დაყალიბებისა და გამოწვის გზით. იხ. ბზის აგური. სილიკატური აგური.

×

- წვადი ნივთიერება (მასალა, ნარევი), რომელსაც აქვს აალების უნარი ასანთის ალის, ნაპერწკლის, გახურებული ელექტროსადენის და დაბალი ენერგიის სხვა მსგავსი წყაროების ხანმოკლე ზემოქმედებისაგან.

×

- ყველა სითხე რომლის ორთქლის ფეთქვის ტემპერატურა 45C -ზე და ქვემოთაა.

×

- საკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო კარების ავტომატურ დაკეტვას.

×

- {ბერძ. adiabatos გაუვალი] - სხეულთა რაიმე სისტემაში მიმდინარე პროცესი, რომლის დროსაც არ ხდება სითბოს არც მიღება და არც გაცემა.

×

- {გერმ. Adssorption ] - აირის ან სითხის შთანთქმა მყარი ნივთიერების ზედაპირის მიერ.

×

- სხეული, რომლის ზედაპირზეც ხდება ადსორბცია.

×

- აპარატი, რომელშიც მოთავსებულია ადსორბენტი და რომლის საშუალებითაც ხდება ორთქლის გამოცლა აირიდან ან გახსნილი ნივთიერებისა - სითხიდან.

×

- {გერმ.Adsorption ] და ადსორბირება - აირების, ორთქლაირების ან თხევადი ნარევებიდან აირების ან ორთქლების მყარი შთამნთქმელებით - ადსორბენტებით შთანთქმის პროცესი.

×

- {ფრანგ. Aeration განიავება] - ბუნებრივი ვენტილაცია.

×

- {ბერძ. aer ჰაერი და დინამიკა] - მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ჰაერისა და სხვა აირების მოძაობას და აირების წინააღმდეგობას სხვადასხვა სხეულის მოძრაობის დროს.

×

- {ბერძ. aer და ლათ. solutio ხსნარი] - კოლოიდური სიტემა; შედგება აირის გარემოსაგან, რომელშიც შეწონილია მყარი ან თხევადი ნაწილაკები; აეროზოლებს მიეკუთვნება მიწის, ქვანახშირის მტვერი, ღრუბელი, ნისლი, კვამლი და სხვ.

×

- ალუმინის სიკიკატი; ვარდისფერი, იისფერი, წითელი, მწვანე და სხვა ფერის მინერალი, მინისებრი ელვარების მქონე; გამოიყენება როგორც ცეცხლ და მჟავაგამძლე მასალა.

×