- ძალაყინი სახელურიანი, მეტალის ღერძიანი იარაღი ან ერთნხრივად წამახვილებული ფრთებიტ . იხ. სახანძრო ძალაყინი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- (ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურში) – 1. ოპერატიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ხანძრის ქრობაში მონაწილე ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის წესსა და რაოდენობას. 2. გასვლის განრიგი, რომელიც ადგენს ქალაქების, მსხვილი დასახლებული პუნქტების და რაიონების ტერიტორიაზე ხანძრის ქრობაზე გარნიზონის (გარნიზონების) ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის წესს.

×

- ავტომობილის და მისთ. კორპუსი (ძირითადი ზედა ნაწილი - ღერძისა და თვლების გამოკლებით).

×

- განსაზღვრულ ვადებსა და ფარგლებში ხანძრის ლოკალიზაციის და ლიკვიდაციის მიღწევა მის ქროაში მონაწილე ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ძალებისა და საშუალებების შესაძლებლობებით.

×

- წვადი ნივთიერება (მასალა, ნარევი, კონსტრუქცია), რომელსაც აქვს აალების უნარი მხოლოდ ცეცხლის მძლავრი წყაროს შემოქმედებით.

×

- ნივთიერება (მასალა, ნარევი, კონსტრუქცია), რომელიც ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის დროს ძნელად ენთება, ძნელად ფუჟავს და ნახშირდება და განაგრძობს წვას, როცა ცეცხლის წყარო არსებობს. ცეცხლის წყაროს შეწყვეტისას ან ნივთიერების (მასალის, ნარევის, კონტრუქციის) წვა ან ფუჟვა წყდება.

×

- მანქანა, რომელიც რაიმე ენერგიას გარდაქმნის მექანიკურ მუშაობად, ამოძრავებს რასმე. მაგ. შიგაწვის ძრავა.

×