- საგნების (მანქანის, ვაგონის, გემის, შენობის, ხიდის და სხვ.) ზღვრული გარემოხაზულობა. 2.(რკ-გზ.) ლიანდაგის ხაზიდან ნაგებობათა ხაზამდე არსებული მანძილი, რომელიც მატარებელთა შეუფერხებელი გავლის საშუალებას იძლევა. საგაბარიტო ჭიშკარი - (რკ-გზ). ჭიშკარი, რომელშიც ატარებენ ღია ვაგონებს მათი დატვირთვის გაბარიტის შესამოწმებლად.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×