- ჯალამბარი - ტვირთის ასაწევი ან გადამტანი მოწყობილობა , წარმოადგენს მოძრავ დოლს. რომელზეც დახვეულია ბაგირი ან ჯაჭვი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- მოწყობილობა, რომელსაც აყენებენ დრენჩელურ დანადგარზე წყლის ან ხსნარის მისაწოდებლად დრენჩელურ სარწყავებთან.

×

- საბითუმო და საცალო ვაჭრობისათვის გათვალისწინებული ერთსართულიანი 20მ/2 მ-მდე ფართობის ნაგებობა მყიდველის ნაგებობის გარეთ მომსახურებით.

×

-განკუთვნილია მცირე სიმაღლეზე ასასვლელად, როგორც შენობის შიგნით, ასევე გარედან.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×