- ჟანგბადი - სუნთქვისა და წვისთვის საჭირო (აუცილებელი), ჰაერის შემადგენლობაში შემავალი ქიმიური ელემენტი, აირი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- 1.არის მისი კონცენტრაცია ჰაერის ნარევიში ფლეგმატიზატორთან, რომლის ქვევითაც შეუძლებელია აირ-, ორთქლ- ან მტვერჰაერის ნარევის (რომელიც ამ ფლეგმატიზატორით) აალება ალის გავრცელებით მთელ მოცულობაზე. 2. ჟანგბადის კონცენტრაცია წვად ნარევში (ჰაერისა და ფლეგმატიზატორის ნარევზე გაანგარიშებით). რომლის ქვევითაც ნარევის აალება და წვა შეუძლებელი ხდება წვადი ნივთიერებების ნებისმიერი კონცენტრაციისას.

×

- 1.მოწითალო ფენა რკინის ზედაპირზე, წარმოშობილი ჟანგვის შედეგად. 2. რომელიმე ნივთიერების ნაერთი ჟანგბადთან. მაგ. აზოტის ჟანგი.

×

- {ფრანგ. jeton} - ლითონის პატარა ნიშანი. რომელსაც ატარებენ ზოგი საზოგადოების წევრები; აძლევენ აგრეთვე რისამე სახსოვრად ან რაიმე შეჯიბრებაში გამარჯვებისათვის.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×