- მთავარი სამი (მაგ.რკინიგზისა, წყლით მიმოსვლისა). 2. დიდი ქალაქის ქუჩა, რომელზეც ინტენსიური მოძრაობაა. 3. მთავარი კაბელი ან სადენი ელექტრულ ქსლესში, სატელეფონო ან სატელეგრაფო კავშირგაბმულობაში. 4. მთავარი მილი წყალსადენის ან კანალიზაციის ქსელში.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×