- ობიექტი [ლათ. Objectum საგანი] – 1. მოვლენა, საგანი, პირი, როლისკენაც არის მიმართული ვისამე მოქმედება, ყურადღება და სხვ. 2. საწარმო, მშენებლობა, რისამე ცალკეული უბანი და მისთ. როგორც სამეურნეო ან თავდაცვითი მნიშვნელობის ერთეული. 3. იურიდიული ან ფიზიკური პირის ქონებრივი კომპლექსი (ან მისი ნაწილი), შენობა- ნაგებობების, სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნოლოგიური დანადგარების, მოწყობილობების, აგრეგატების, ნაკეთობების და სხვა ქონების ჩათვლით, რომლებზეც დაწესებულებათა სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×