- პავილიონი [ფრაჰგ. Pavilion] – 1.მსუბუქი შენობა სავაჭროდ ან სხვა რამ მიზნებისათვის. 2.რაიმე გამოფენაზე აგებული დროებით ან მუდმივი შენობა, რომელშიც ექსპონატებია გამოფენილი. 3. სპეციალურად მოწყობილი სადგომი კინო და ფოტოგადაღებისათვის.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×