- ქარხანა[სპარს.] - სამრეწველო საწარმო, სადაც ხდება ნედლეულის მექანიკური დამუშავება. მაგ.- მეტალურგიული ქარხანა.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- სითხისაგან შემდგარი ბუშტებიანი მასა.

×

- განკუთვნილია ქაფწარმომქნელის წყალხსნარიდან ჰაერ-მექანიკური ქაფის მისაღებად და მის გასანაწილებლად დასაცავ ფართობზე ხანძრის კერის ქრობის ან ლიკვიდაციის მიზნით.

×

- მოწყობილობა, განკუთვნილი ქაფწარმომქმნელ ნითიერებათა რეგულირებადი შეყვანისათვის.

×

- თერმოსაიზოლაციო მასალა, რომელიც მზადდება ცხოველთა მატყლისაგან, მცენარეული ბოჭკოებისა და ბუბკოს დამატებით.

×

- რაიმეს (დიდი ორგანიზაციის, დაჯგუფების, გარნიზონის, ბრიგადის და მისთ) ნაწილი. იხ. ხანძარსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფი (დანაყოფი).

×

- განსაზღვრული ტერიტორია, რომელზეც ხანძარზე გამოძახებისას გათვალისწინებულია ქვედანაყოფის გაგზავნა გასვლის განრიგით.

×

- თვითაალება ნივთიერებათა ქიმიური ურთიერთქმედების შედეგად.

×

-ტუტოვანი (ნახშირორჟანგა სოდის წყალხსნარი ძირტკბილა ექსტრატთან) და მჟავიანი (გოგირდმჟავა რკინის ჟანგის ნარევი ალუმინის ჟანგთან) ნაწილების შეერთებისას ქიმიური რეაქციის შედეგი.

×

- ცეცხლსაქრობი ისეთი ქიმიური ნივთიერებების შემადგენლობით, რომლებიც ცეცხლსაქრობის ამოქმედებისას შედიან რეაქციაში და წარმოქმნიან ქაფს და ჭარბ წნევას.

×

- [არაბ.] – 1.საბერელიანი სამჭედლო კერა ლითონის გასახურებლად. 2. ღუმელი თიხის ჭურჭლის, აგურის, კრამიტის და მისთ. გამოსაწვავად. 3.მოწყობილობა ცეცხლის გასაჩაღებლად ან რაიმე სხვა სახით სიმხურვალის მისაღებად. მაგ. ელექტროქურა. აირის ქურა.

×

- მანქანის ან სხვა მოწყობილობის გრძივი ნაწილის (მილის, ლილვის) შემაერთებელი დეტალი.

×