- განათება, რომელიც აუცილებელია მომუშავეთა საევაკუაციოდ ან მუშაობის გასაგრძელებლად სამუშაო განათების უეცრად გამორთვის შემთხვევაში. .

×

- ქარხნის ან ფაბრიკის განყოფილება, სადაც მიმდინარეობს საწარმოო პროცესის რაიმე ნაწილი. მაგ. საამწყობო საამქრო, მარტენის საამქრო.

×

(ხანძარზე) - სახანძრო ავტომობილების, მოწყობილობების, ცეცხლსაქრობი ნივთიერებების მზადყოფნაში მოყვანა ადამიანთა გადარჩენასა და ხანძრის ქრობაზე მიმართული სამუშაოების შესასრულებლად.

×

-(ხანძარზე)- გარნიზონების, ქვედანაყოფების, ოცეულების, მორიგე ცვლების, ხანძარსაწინააღმდეგო უწყებრივი ფორმირებების ძალებისა და საშუალებების ისეთი მდგომარეობა, რომელიც უზრუნველყოფს მათზე დაკისრებული ამოცანების წარმატებით შესრულებას.

×

- (ხანძარსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფში)- მორიგე ცვლის სამსახურის შესრულების უწყვეტი პერიოდი, მათი ხანზრის ქრობაში მონაწილეობის ჩათვლით.

×

- (ხანძარზე) – ძირითადი საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად გათვალისწინებული ხანზარსაწინააღმდეგო სამსახურის ძალებისა დასაშუალებების ორგანიზებული გამოყენება.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×