- 1. რისამე ზედაპირის ცალკეული ნაწილი. 2. მიწის ნაკვეთის ნაწილი, რომელზეც განლაგებულია რაიმე ან რაიმესათვისაა გამოყოფილი. 3. ადმისტრაციულ-ტერიტორიული მონაკვეთი.4. რომელიმე სამხედრო ქვედანაყოფის ან შენაერთის ზონა. 5. რომელიმე საზოგადოებრივი მოღვაწეობის დარგი. იხ. საბრძოლო უბანი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- მარცხი, რომელსაც თან სდევს ადამიანის მსხვერპლი. იხ. საყოფაცხოვრებო უბედური შემთხვევა; წარმოებასთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევა.

×

- [ლათ. Universalis ზოგადი, საყოველთაო] - 1.მრავალმხრივი, ყოველმხრივი; ყოვლისშემცვლელი. მაგ. უნივერსალური ცოდნა. 2. სხვადასხვა მიზნით გამოსაყენებელი. მაგ. უნივერ-სალური წებო. 3. რაც სხვადასხვა სამუშაოს, ოპერაციას ასრულებს. მაგ. უნივერსალური ჩარხი.

×

- [ფრანგ.urbanisation-ლათ. Urbs ქალაქი] - მრეწველობისა და მოსახლეობის მსხვილ ქალაქებში თავმოყრის პროცესი.

×

- ვითარება, რომლის დროსაც ვინმეს საფრთხე არ ემუქრება. იხ. სახანძრო უსაფრთხოება.

×

- [ლათ. utils გამოსადეგი] - სახმარად გამოუსადეგარი, მაგრამ ნედლეულად ვარგისი ნივთები (ჯართი, ჩვრები, ქაღალდი და სხვ).

×

- ქარის არარსებობა, წყნარი ამინდი.

×

- ნივთიერება (მასალა, ნარევი, კონსტრუქცია) რომელიც ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის პირობებში არ აალდება, არ ფუჯავს და არ ნახშირდება.

×