- 1. წყლოვან შრემდე ამოთხრილი და თიხის, ფიცრის ან წნელისაგან გაკეთებული სღუდით გამაგრებული ვიწრო და ღრმა ორმო. გამიზნული წყლის ამოსაღებად. 2. ჭაბურღილი, საიდანაც წყალი ამოდის წნევით ტუმბოს გარეშე.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- რაიმე სითხის, წყლის, აირის ვიწრო ნაკადი.

×

- ეზოს დიდი კარი; ალაყაფის კარი. მაგ. რკინის ჭიშკარი.

×

- 1.საარტილერიო იარაღიდან სასროლი ცილინდრული კორპუსისა და წაწვეტილი თავის მქონე საბრძოლო მასალის სახე, აგრეთვე საფრენი აპარატი საბრძოლო მუხტით. 2. ხელსაწყო, იაღარი, იარაღების მთლიანი ნაკრები (მაგ.სპორტული ჭურვი იხ. საიერიშო კიბე), მანქანა, კომპლექტი.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×