- ყალიბი[არაბ] – 1. ამა თუ იმ მოყვანილობის სათავსი რაშიც ასხამენ რაიმე მასას მისთვის სათანადო მოყვანილობის მისაცემად. 2. იგივეა, რაც კალიბრი.

×

- წვადი ნივთიერების კონცენტრაციის არე, რომლის შიგნითაც მის ნარევებს მოცემულ დამჟანგველთან აქვთ აალების უნარი ანთების წყაროსგან ნარევში წვის შემდგომი გავრცელებით რაც შეიძლება შორს ანთების წყაროსაგან

×

- მასალის უნარი წყლით გაჯერებულ მდგომარეობაში გაუძლოს მრავალჯერად და შენაცვლებით გაყინვასა და გალხობას.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×