- ზალა[გერმ. Saal] - დიდი ოთახი ბინაში ან დაწესებულებაში; დარბაზი.

×

- 1.ქონებრივი დანაკარგი, დანაკლისი. 2. დანაკარგი ბრძოლის (ხანძრის) დროს. იხ. ხანძრის შედეგად გამოწვეული არაპირდაპირი ზარალი; ხანძრის შედეგად გამოწვეული პირდაპირი ზარალი.

×

- პირი, რომელსაც დავალებული აქვს რისიმე მეთვალყურეობა.

×

- ზედამხედველობის საქმიანობა. მეთვალყურეობა. იხ, სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობა.

×

- ნარევი, რომელიც შედგება ლაქოვანი ძირისგან (ფისის გახსნით ზეთში) და აქროლადი ხსნარისაგან (სკიპიდარი, ლაქოვანი ნავთი და სხვ.).

×

- გრძლად ამაღლებულად დაყრილი მიწა, ხრეში, ქვიშა და მისთანები.

×

- [გერმ sole- ლათ, solution ხსნარი] - კოლოიდური ხსნარი (მაგ. სხვადასხვა ემულსია, ქაფი, ნისლი, კვამლი).

×

-1.გაზომვის ერთეული. 2. რაიმეს განხორციელების საშუალება, ღონისძიება (მაგ. გაფრთხილების ზომები). იხ. სახანძრო უსაფრთხოების ზომები.

×

- [ბერძ. zoune სარტყელი] - რაიმე საერთო ნიშნის მიხედვით გამოყოფილი სივრცე; ზოლი, რაიონი. იხ, დაკვამლიანების ზონა; სითბური ზემოქმედების ზონა; ხანძარსაწინააღმდეგო ზონა.

×

- რბილი ნართისგან დამზადებული წვრილი გრეხილი. იხ. ბისფორდის ზონარი.

×

- [გერმ. Summer] - ელექტრომოწყობილობა ხმოვანი სიგნალის მისაღებად. მაგ. ტელეფონის ზუმერი.

×

- 1. რაიმეს (ბრძოლის ადგილის, ფრონტის ხაზის, ხანძრის) უკანა მხარე. 2. ორგანიზაციები, რომლებიც ემსახურებიან, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებებში (ხანძრის ქრობაში) უშუალოდ არ მონაწილეობენ. იხ, ხანძრის ქრობის ზურგი.

×

- განკუთვნილია ხანძარზე ფანჯრების, კარებების და ლითონის სხვა ცხაურების გასაჭრელად.

×

- 1.საზღვარი, მიჯნა. 2. ის, რაც აშორებს, ყოფს, განასხვავებს ერთმანეთისაგან ორ რასმე. 3. რისიმე უმაღლესი, უკიდურესი დონე, საფეხური, ხარისხი. იხ. აალების კონცენტრაციული ზღვრები. აალების ზღვრები; მყარ ნივთიერებათა შეწონილი აირების აალების ქვედა ზღვარი; ორთქლების აალების ზედაპირული ზღვრები; ცეცხლის გავრცელების ზღვარი; ჰაერში ორთქლის აალების ზედაპირული ზღვრები.

×

- რისამე დასაცავად გარშემოვლებული კედელი, ღობე და მისთანავე. იხ. ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდე.

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×

- ნათება, რომელსაც თან ახლავს ალის გაჩენა

×